Ordlista

A

Andelslägenhet

Förvärvad andel i en fastighet, som ägs av en förening. Man betalar månadsvis sin andel av föreningens kostnader.

Annuitetslån

Långfristigt lån med låg amortering i början. Summan av amortering och ränta är konstant under lånets hela löptid.

Anslutningsavgift

Avgift för att ansluta fastighet till kommunens vatten, avlopp, el, gas mm.

Arrende

Upplåtelse av mark med eller utan byggnader, mot viss årlig eller månatlig avgift.

Avgäld

Avgift. För t.ex. tomträtt, arrende, skatt eller räntebetalning.

Avlyft

Byggnadskreditivet man fick vid nybyggnationens början, ersätts av bottenlån.

Avstyckning

Delning av fastighet genom ny fastighetsbildning.

B

Balansräkning

Redovisning över ett företags/förenings skulder, tillgångar och eget kapital vid en bestämd tidpunkt.

Bankdag

Dag då bankerna håller öppet. Motsatsen är bankfridag.

Bankvärdering

Värdering av bostadens allmänna saluvärde, inför belåning i bank.

Basbelopp

Begrepp från lagen om allmän försäkring, följer årliga förändringar i prisläget.

Besiktning

Teknisk/jordabalks besiktning görs före de flesta fastighetsköp - normalt på uppdrag av köparen - för att säkerställa att han fullgjort sin undersökningsplikt. Utförs endast av godkänd besiktningsman med ansvarsförsäkring och gedigna kunskaper inom byggnation.

Belåningsvärde

Objektivt, försiktigt beräknat marknadsvärde som ligger till grund för bankens belåning. Utgår normalt från ett värderingsunderlag.

Bindningstid

Den tid lånevillkoren för ett lån är oförändrade.

Bindningsunderlag

Den summa som räntebidrag beräknas på.

Boarea

Bruksarea för boutrymmen. Mätregler boarea från skatteverket

Boendekostnadskalkyl

En beräknad totalkostnad för att bo i huset eller lägenheten inklusive ränte- och driftkostnader, skatteeffekter och normalt med ett 'kvar-att-leva-för-belopp' då allt är betalt.

Borgenär

Kreditgivare med fordran, t.ex. banker och hypoteksinstitut.

Borgensman

Den som gått i borgen för ett lån och som blir betalningsskyldig om inte gäldenären betalar. Kan gälla max en fast summa eller att ta över allt betalningsansvar (proprieborgen).

Bostadsrätt

Upplåtelse av bestämd lägenhet i fastighet i obegränsad tid p.g.a. andel och medlemskap i bostadsrättsförening som äger fastigheten.

Bottenlån

Lån med bättre säkerhet i fastighet eller bostadsrätt. Normalt upp till 85% av marknadsvärdet. Denna typ av lån kan fås med bunden fast ränta.

Bruksarea

Är den yta av en nyttjandeenhet som begränsas av omslutande byggnadsdelars insida. För uppmätning av bruksarea fordras en uppdelning av varje våningsplan i sammanhörande utrymmen (begreppets fullständiga definition är betydligt mer omfattande).

Bunden ränta

Ränta som ligger fast vid en bestämd räntesats under en given tid.

Byggnadslov

Krävs i princip för all ny- till eller ombyggnad. I nya Plan- och byggnadslagen kallas det rivningslov, marklov och bygglov. Fås från kommunens byggnadsnämnd.

Byggnadsnämnd

Det kommunala organ som prövar frågor om bygglov och planfrågor.

D

Detaljplan

Reglerar utformningen av ett område i detalj. Karta + skriftliga planbeskrivningar.

Dolda fel

Fel i fastighet, som inte köparen vid sin noggranna undersökning kunnat upptäcka eller bör ha räknat med p.g.a. husets ålder, skick eller pris. Säljaren kan då bli ansvarig för dessa.

Driftkostnader

T.ex. Uppvärmning, el, vatten, renhållning, sotning, samfällighet, försäkringar, m.m.

Dödning

Av pantbrev, servitut mm. Om pantbrev förkommit ställs ansökan om dödning av detsamma till berörd tingsrätt, så att det kan avföras från fastighetsboken.

E

Effektiv ränta

Används för att jämföra olika krediter. Alla avgifter ingår omräknat till årsränta.

Entrepenad

Då ett företag anlitas för att utföra ett arbete i sin helhet eller viss del därav.

Exekutiv försäljning

Tvångsvis försäljning genom kronofogdemyndigheten.

Expropriation

Stat eller kommuns tvångsförvärv av fastighet eller del av fastighet.

F

Fastighet

Fast egendom som är redovisad i fastighetsregistret som självständig rättslig enhet.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklarens fakta om fastigheten som inhämtats från myndigheter, bank och kommun samt säljarens upplysningar om fastighetens skick, driftkostnader m.m.

Fastighetsbok

Tingsrättens register över alla fastigheter i domsagan med uppgift om lagfarna ägare, servitut, pantbrev, mm. Ersätts numera av lantmäteriverkets centrala fastighetsdataregister.

Fastighetsskatt

Utgår årligen på alla fastigheter.

Fastighetsregister

Lantmäteriets förteckning av alla fastigheter med uppgift om areal, officialservitut mm. Se även inskrivningsregister.

Fast egendom och lös egendom

Bostadsrätter är lös egendom och regleras av köplagen. För att bedöma vad som ingår i köpet tillämpas i princip samma regler som för fastigheter,vilket innebär att till exempel kylskåp, frys och badkar ska ingå i köpet

Fri grund

Tomt med äganderätt.

Förfallodag

Dag då ränta och amortering på lån skall betalas.

Försäljningspriset

Den totala summan för köpet av en bostad. Kallas ofta köpeskilling eller köpesumma i juridiska handlingar.

Förköpsrätt

Kommunens rätt att under vissa förutsättningar träda in i köparens ställe när en fastighet säljs.

Förmedlingsuppdrag

Säljarens skriftliga uppdrag till fastighetsmäklaren att förmedla en försäljning av bostaden. Det är dock fortfarande bara säljaren som kan besluta om en försäljning skall ske.

Förvärvstillstånd

Krävs i vissa fall, t.ex. när köparen är utländsk medborgare, vid förvärv av fritidshus i känsliga områden, eller vid förvärv av jordbruks- eller hyresfastighet.

G

Garanterad ränta

Garanti från staten att låntagarens räntenivå på ett bestämt underlag ej skall överstiga en viss nivå enligt äldre bidragdregler.

Gatubyggnadskostnad

Avgift som fastighetsägare före 1982 betalade till kommun för del i gata.

Gatukostnad

Ett gemensamt och utvidgat begrepp som sedan 1982 ersätter gatubyggnadskostnad och gatumarksersättning som före 1982 betalades till kommun för mark som fordras framför tomten.

Gemensamhetsanläggning

En anläggning som är gemensam för flera fastigheter. T.ex. avlopp, uppvärmning m.m.

Gravationsbevis

Skriftligt utdrag ur fastighetsboken med uppgift om lagfarna ägare, uttagna pantbrev, inskrivna nyttjanderätter m.m.

Gravationer

Belastningar, som t.ex. servitut eller nyttjanderätter pantbrev/inteckningar etc.

Gäldenär

Den skuldsatte personen (kredittagaren).

H

Hemul

Äldre ord för skyldighet att visa att man är rätt ägare till fastighet.

Hypotek

Säkerhet, pant som ställs för lån i bank.

Hypoteksinstitut

Särskilda långivare för fastighetsbelåning. Bedriver inte någon bankrörelse i övrigt. Beviljar lån med bunden ränta och längre amorteringstid.

Hypotekslån

Bottenlån i hypoteksförening eller institut.

Handpenning

Den del av försäljningspriset som en köpare betalar i förskott som en säkerhet för att köpet ska genomföras. Vanligtvis är handpenningen 10 procent av försäljningspriset.

I

Inskrivning

Anteckning i fastighetsboken om t.ex. ny ägare, servitut m.m.

Insats ( Bostadsrätt)

Insats enligt ekonomisk plan som den första ägaren till bostadsrätten betalar till bostadsrättsföreningen. Det totala insatsbeloppet ser ni i föreningens balansräkning.

K

Kapitalvinstberäkning

En del av din inkomstdeklaration där du redovisar vinst eller förlust vid bostadsförsäljning.

Kontantinsats

De flesta människor i Sverige måste ta ett bottenlån (se bottenlån högre upp) för att finansiera sitt bostadsköp. Och det lånet kan max vara 85 % av köpesumman, enligt svensk lag. Resterande 15 % av köpesumman är pengar du förväntas ha själv för att köpa ditt boende. En rekommendation är att kontantinsatsen ska vara sparade pengar. 

Köpbevis

Om köparen så önskar kan han erhålla ett köpbevis, ett särskilt kvitto på att villkoren i köpekontraktet är uppfyllda och anger den nye ägaren av lägenheten.

Köplagen

Enligt köplagen ansvarar säljaren för fel i bostadsrätten i två år.

L

Lagfart

I en lagfart anges vem som äger en fastighet. Det betyder att när en fastighet byter ägare, så uppdateras lagfarten för den fastigheten. Det är i fastighetsregistret som lagfarten sparas, och uppdateras vid eventuellt ägarbyte av fastigheten. I lagfarten anges också, förutom rättmätig ägare, även köpeskilling vid tillfället när fastigheten bytt ägare samt hur förvärvet gått till. Köper du en bostadsrätt behöver du inte tänka på lagfart. 

Likvidavräkning

En avstämning av slutbetalningen till säljaren. Det är en uppställning av lån och övriga kostnader som rör bostaden.

Lockpriser

När mäklaren kommunicerar ett pris som inte stämmer, dvs som är väsentligt under det bostadens värderats till eller som säljaren kan tänka sig att sälja för. Syftet med detta är att locka fler intressenter till objektet. Men som mäklare får man passa sig för det här greppet, det är nämligen olagligt. I värsta fall kan mäklaren bli av med licensen om Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) bedömer att hen använt sig av lockpriser.

M

Medlemsskapsansökan

Ansökan till bostadsrättsföreningen om medlemskap i densamma.

Medlemsskapsprövning

Bostadsrättsföreningen ska godkänna köparen som ny medlem i föreningen.

N

Notariatlån

Lån från privatperson eller företag som bevakas av en banks notariatavdelning.

Nyttjanderätt

Arrende, hyra, upplåtelse av olika slag till person eller företag. Tidsbegränsat. Belastar fastigheten. Se servitut.

Näringsfastighet

Fastighet som ej är att hänföra till privatbostad.

O

Omslagsrevers

Skuldebrev som anger villkor och panter. Ligger som omslag kring pantsatt pantbrev.

P

Pantbrev

Ett bevis för att inteckningen i en fastighet beviljats.

Permanentbostad

Bostad som bebos året om. Vid uppskov av reavinst gäller att man måste varit bosatt minst ett år före försäljningen, eller tre av de senaste fem åren i bostaden.

Privatbostad

Småhus, tomt eller bostadsrätt som till övervägande delen används eller avses att användas som ägarens eller närståendes permanent- eller fritidsboende.

Pantsättningsavgift

Den avgift som bostadsrätts¬föreningen tar ut för att administrera bostadsrättens pantsättning. Betalas av köparen

Pantsättningsavgift ( Bostadsrätt )

De flesta som köper en bostadsrätt behöver belåna sin bostad. För att en pantsättning av en bostadsrätt ska vara giltig krävs att bostadsrättsföreningen underättas om pantsättningen. Föreningen har en skyldighet att anteckna pantsättningen och för denna administration tar många föreningar ut en pantsättkningsavgift ( Ofta 1% av prisbasbeloppet ).

R

Rak amortering

Lånet återbetalas i lika stora delar under hela lånetiden.

Realisationsvinst/-förlust

Den beskattningsbara vinst eller den skattereduktionsberättigade förlust som uppstår vid försäljning av fastighet eller annan bostad.

Relaxation

Avlyft av de pantbrev/ inteckningar som belastar en fastighet.

Revers

Skuldförbindelse som anger lånestorlek och villkor.

Räntebidrag

Bidrag som täcker en del av räntekostnaden för nybyggda hus. Se garanterad ränta.

Rörlig ränta

Räntan förändras med det allmänna ränteläget.

S

Styrränta

Den ränta som Riksbanken tar när de kortsiktigt lånar ut pengar till bankerna.Stadgar. I stadgarna redogörs för vilka regler som gäller för föreningen och för utövande av medlemskap.

Samtycke

T.ex. makes eller sambos godkännande av överlåtelsen.

Samfällighet

Sammanslutning av fastigheter för t.ex. skötsel och drift av gemensam anläggning.

Serielån

Långfristiga lån, som amorteras efter en i förväg bestämd plan. Amorteringsprocenten ökar succesivt vid varje konverteringstillfälle.

Servitut

Varaktig upplåtelse av rättighet i fastighet till förmån för en annan. Kan t.ex. gälla rätt till väg eller vatten i brunn, strand m.m.

Stamfastighet

Fastighet från vilken din tomt är avstyckad.

Statligt bostadslån

Lån från staten som beviljades t.o.m. 1992 för ny-, till- och ombyggnad av bostäder.

Stämpelskatt

Kallas vanligen lagfartskostnad. Tas även ut när ett pantbrev tas ut.

Säljarrevers

Skuldförbindelse från köparen till säljaren som tecknas vid köpet.

Säljbeskrivning

Tillhandahålls av fastighetsmäklaren. Innehåller uppgifter om bostaden som mäklaren sammanställt och inhämtat bl.a. från myndigheter, banker, föreningar och säljaren.

T

Taxeringsbevis

Fås från lokala skattemyndigheten och visar taxeringskod (typ av användning av fastigheten) och åsatt taxeringsvärde.

Taxeringsvärde

Ligger till grund för fastighetsbeskattningen.

Tillträdesdag

Dagen då köpebrev skrivs, köparen övertar ansvaret för fastigheten och slutbetalning normalt sker.

Tomträtt

Upplåtelse av fastighet på i regel 60 år av stat eller kommun mot årlig avgift (avgäld). Avgälden regleras med vissa mellanrum, normalt var 20:e år.

Topplån

Lån med sämre säkerhet i fastighet eller bostadsrätt. Normalt upp till max 100 % av marknadsvärdet. Denna typ av lån tas i vanlig bank och kan normalt endast fås med rörlig ränta.

Tillträdesdag

Den dag då köparen får nycklarna och övertar det juridiska ansvaret för lägenheten. Vanligtvis skrivs också köpbevis och köparen betalar resterande belopp på tillträdesdagen.

U

Undersökningsplikt

Köparens skyldighet att noggrant undersöka varje tillgänglig del av fastighet med dess byggnader. Säljaren kan ej ställas till svars för fel som köparen borde kunnat upptäcka.

Upplupen ränta

Räntan på ett lån som avser tid fram till dagens datum.

Upplysningsskyldighet

Säljarens skyldighet att för köparen redovisa och peka på omständigheter beträffande fastigheten som en köpare har rätt att få veta före köpet.

Uppskovsavdrag

Uppskov med att betala skatten vid försäljning av privatbostad som varit permanentbostad, då man förvärvar ny privatbostad och avser att bosätta sig där.

V

Villahemförsäkring

Kombinerad försäkring för småhus och personligt lösöre i hemmet.

Värdeintyg

Ersätter taxeringsbevis om fastigheten inte är självständigt taxerad. Utfärdas av lantmätare.

Värdering

Görs av värderingsman eller fastighetsmäklare före en försäljning och/eller vid nybelåning av fastighet, bostadsrätt etc. Avgör den maximala belåningsgraden.

Å

Årsavgift

Årsavgiften betalas av bostadsrättsinnehavarna och skall täcka föreningens kostnader. Vanligtvis delas årsavgiften i 12 delar och betalas per månad (månadsavgift).

Årsredovisning

Sammanställning av föreningens ekonomi, registreras hos Bolagsverket.

Ä 

Äganderätt

När man äger en bostadsrätt så äger man rätten att nyttja bostaden. Den bostadstypens motsats är äganderätt, som betyder att man äger sin egen bostad fullt ut. T.ex. behöver man inte fråga någon om lov om man vill hyra ut sin bostad. Vilket man behöver göra om man äger en bostadsrätt (man måste då fråga föreningen). Om man har en lägenhet med äganderätt så är det fortfarande så att man är en del av en samfällighet, och delar på ansvaret för de gemensamma utrymmen som finns i ett flerbostadshus.

Ö

Överhypotek

Beteckning för när ägarhypoteket pantförskrivs för lån.

Överränta

Extra ränta som tas ut p.g.a. för sen betalning.

Överlåtelseavgift

Administrativ avgift som bostadsrättsföreningen tar ut vid en försäljning, antingen från säljaren, köparen eller delat på båda.

Överlåtelseavgift

En handling som skrivs när du säljer din lägenhet och då tillträde sker vid en senare tidpunkt.

Överbryggningslån

Ett lån du kan få i samma bank där du har ditt bolån. När det finns ett tidsglapp mellan när du måste betala din nya bostad och då du får betalt för din förra. Överbryggningslånet täcker då kostnaden för ditt nya hem. Lånet är ett tillfälligt lån som man vanligtvis inte amorterar, utan istället löser som helhet när den gamla bostaden är såld.