ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar villkoren för de annonserings- och marknadsföringstjänster som vid var tid tillhandahålls Slutkunden av Boneo AB, orgn.nr 559201–4798 (”Boneo”). Villkoren består av Allmänna Villkor enligt nedan. Till dessa Villkor utgör offerten en integrerad del. 

Genom att signera Annonsavtalet och acceptera Villkoren ingår Slutkunden ett avtal med Boneo där Slutkunden godkänner att Boneo publicerar Annonsen för Objektet som Slutkundens mäklare har fört in i Boneos Portal eller i övrigt Boneos Sociala Kanaleroch levererar ytterligare tjänster som Slutkunden beställer på de Villkor som anges häri. Slutkunden svarar för att samtliga ägare till Objektet har samtyckt till Villkoren.

Mäklare som genomför köp av annonserings- och marknadsföringstjänster och accepterar Villkoren för sin Slutkunds räkning garanterar att Bostadssäljaren har tagit del av och godkänt Villkoren, samt att mäklaren har rätt att ingå avtal med Boneo för kundens räkning avseende de beställda Tjänsterna.

Boneo förbehåller sig rätten att ändra Villkoren vid var tid. Ändringar i Villkoren påverkar inte redan ingångna avtal mellan Boneo och en Slutkund. 


DEFINITIONER

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat ska följande ord och begrepp ha den innebörd som anges nedan:

Med Annons avses den annons av Objektet som publiceras på Hemsidan genom Boneos Portal.

Med Annonsavtal avses dessa Villkor med bilagor avseende Annonseringstjänst som ingåtts mellan Boneo och Slutkunden.

Med Slutkunden avser kunden/kunderna som beställer Boneos tjänster. 

Med Boneos Portal eller i övrigt Boneos Sociala Kanaler avses Boneos vid var tid aktuella IT-system för skapandet av bl.a. Annonser samt Boneos administration av Annonsavtal.

Med Boneos Sociala Kanaler avses de sociala medier som Boneo vid var tid använder vid marknadsföring och publicering av bland annat Objekt, t.ex. Instagram och Facebook.

Med Företagskund avses Slutkund av Tjänsterna för ändamål som har samband med den egna eller annans näringsverksamhet.

Med Hemsidan avses www.boneo.se eller annan webbplats som Boneo senare kan komma att använda för sina Annonseringstjänster.

Med Privatperson avses Slutkund av tjänsterna i egenskap av fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet

Med Objektet avses objekt till försäljning, såsom men inte begränsat till, fastighet, del av fastighet, bostadsrätt, byggnad på annans mark, tomträtt, andelsrätt avseende lägenhet eller arrenderätt.

Med Offert avses den offerthandling som utgör bilaga till dessa Villkor. 

Med Tjänsterna avses de annonserings- och marknadsföringstjänster som Boneo erbjuder i enlighet med Annonsavtalet. Det innefattar publicering av annonsen och synliggörande av objektet på övriga av Boneos Sociala kanaler. 

Med Publiceringsdag avses den första dag som Annonsen finns synlig på Boneos Sociala Kanaler. 

Med Publiceringsperiod avses tiden som Annonsen finns synlig på Boneos Sociala Kanaler.

Med Uppdragsavtalet avses mellan Slutkund och Mäklare ingånget och gällande avtal om förmedling av Objekt och införande av Annons.


 1. AVTALS INGÅENDE

  1. När Uppdragsavtalet ingås mellan Slutkunden och mäklare, vari Slutkunden förbinder sig att betala för Annonsen, ingås även avtal mellan Slutkunden och Boneo.


 1. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

  1. Annonsavtalet gäller under den tid som Uppdragsavtalet gäller och leverans av Tjänsterna pågår i enlighet med din beställning, om det inte dessförinnan sägs upp enligt villkoren häri. Om Uppdragsavtalet upphör att gälla upphör Annonsavtalet automatiskt och samtidigt.

  2. Boneo har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande, ta bort Annonsen och/eller upphöra med leverans av Tjänsterna för det fall att Slutkunden inte betalar avgiften för Annonsavtalet trots påminnelse från Boneo. 


 1. MÄKLARENS ROLL

  1. Den mäklare som tecknat Uppdragsavtalet med Slutkunden avseende försäljning av Objektet har fått i uppdrag av Boneo att förmedla Boneos Tjänster till Slutkunden. Mäklaren hanterar även rent administrativa uppgifter med anledning av detta och skapar Annonsen. 

  2. För det arbete som mäklaren utför enligt ovan, betalar Boneo en ersättning. Utöver det som Slutkunden betalar till Boneo, utgår inga övriga avgifter för mäklarfirman med anledning av publicering av Annonsen på Boneo.
 1. PUBLICERING OCH AVPUBLICERING

  1. En Slutkund kan inte själv publicera Annonsen på Boneo. Publicering och eventuella justeringar sker genom mäklaren i det system som denne använder. 


 1. TIDPUNKT FÖR PUBLICERING

  1. Efteratt mäklaren registrerat Slutkundens uppgifter och instruerat Boneo att publicera kommer Boneo att publicera Annonsen på Boneos Sociala Kanaler. 


 1. PUBLICERINGSPERIOD

  1. Publicering av Annonsen sker fram till dess att Annonsen tas bort (se ”Borttagning av Annons”), Under Publiceringsperioden kan mäklaren avpublicera annonsen och lägga upp den på nytt. Vill Slutkunden att Annonsen ska synas högre upp i Boneos träfflista tillkommer en kostnad enligt vid var tid gällande prislista.


 1. PRISERAVGIFTER OCH BETALNING

  1. Aktuella priser för Tjänsterna finns tillgängliga på Hemsidan. Mäklaren anger prisuppgift i det enskilda fallet vid avtals ingående. 

  2. Priset för Annonsen inkluderar kostnad för mäklarfirmans arbete med förmedling och administration som sker i samarbete mellan mäklaren och Boneo. 

  3. Boneo möjliggör betalning via flera alternativa betalsätt. För att fullgöra betalning genom Klarna behöver Slutkunden ta del av, och acceptera, Klarnas villkor och personuppgiftspolicy. När du betalar genom Klarna ingår du ett separat avtal om betalning med Klarna, i enlighet med Klarnas villkor. Dina personuppgifter behandlas av Klarna i enlighet med deras personuppgiftspolicy.


 1. BORTTAGNING AV ANNONS

  1. Mäklaren svarar för att Annonsen tas bort från Boneos Kanaler när Objektet är sålt. Slutkunden kan alltid begära att Annonsen tas bort från Boneos Kanaler. Slutkunden kan begära borttagning genom sin mäklare eller direkt till Boneo. I det fall Slutkunden vänder sig till Boneo direkt kommer Boneo ta bort Annonsen inom två (2) arbetsdagar från mottagande av begäran. 

  2. Om Annonsen är utformad i strid med tillämplig lagstiftning, god sed i branschen eller det avtal som mäklarfirman ingått med Boneo, har Boneo rätt att ta bort Annonsen omedelbart. 

  3. Boneo har rätt att ta bort Annonsen från Boneos Sociala Kanaler om detta Avtal upphör att gälla, om Boneos avtal med mäklarfirman upphör att gälla eller om Slutkundens Uppdragsavtal med mäklaren upphör att gälla. 


 1. ÅNGERRÄTT

  1. Vid köp som sker via Internet eller i övrigt på distans finns som huvudregel en ångerrätt på 14 dagar från att beställning erlagts och Tjänsten aktiverats (”Ångerfristen”). När Slutkunden har ingått Annonsavtalet med Boneo kommer Boneo att publicera Annonsen och således fullgörs tjänsten. Det innebär att Slutkunden accepterar att det inte föreligger någon ångerrätt när Tjänsten har fullgjorts. 

  2. Ångerrätt föreligger fram till dess att Annonsen är publicerad eller att Tjänsten aktiverats. För att nyttja ångerrätten kan Slutkunden använda sig av det standardformulär som finns tillgängligt på Hemsidan på www.boneo.se. Kontaktuppgifter till Boneo anges i punkten 15. 

  3. Punkten 9 är endast tillämplig i de fall som Slutkunden är en Privatperson. 


 1. REKLAMATION

  1. Om inte Slutkunden är nöjd med Tjänsten som beställts ombeds Slutkunden att kontakta Boneo så snart som möjligt. Rätten till reklamation går förlorad efter tre (tre) år från Publiceringsdagen i det fall Slutkunden är en Privatperson. 

  2. För Företagskund är preskriptionstiden två (2) år från Publiceringsdagen.


 1. ANSVAR

  1. Slutkunden ansvarar för eventuella kostnader som uppkommer vid användning av Boneos Portal eller i övrigt Boneos Sociala Kanaler, exempelvis kostnader för internetanvändning eller kostnader som är kopplade till de beställningar som görs via Boneos Portal eller i övrigt Boneos Sociala Kanaler.

  2. Om inte annat anges i Dessa Villkor ansvarar Boneo inte för direkta eller indirekta skador som direkt eller indirekt orsakas av:

 1. Fel, avbrott eller störning i Slutkundens dator eller annan elektronisk enhet eller internetanslutning vid användning av Boneos Portal eller i övrigt Boneos Sociala Kanaler.

 2. Fel, avbrott eller störning i Boneos Portal, eller i övrigt Boneos Sociala Kanaler på grund av uppdateringar eller underhåll av den.

 3. Tredje man.

 4. Intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

 5. Andra skador, störningar, fel, avbrott eller intrång som orsakats av utomstående parters agerande (inklusive att Boneos Portalhackas, att virus sprids via Boneos Portal eller att obehörig får åtkomst till data som sparas i Boneos Portal eller i övrigt Boneos Sociala Kanaler).

 6. Tredje mans eller Kunds agerande vid användning av Boneos Portal(såsom felbeställning m.m.).

 7. Brott mot lag.

 8. Förlust av data.

 9. Annan skada som uppstår i samband med användningen av Boneos Portal eller i övrigt Boneos Sociala Kanaler.
 1. TILLÄMPLIGHET

  1. Villkoren gäller såväl Privatperson som Företagskund om inget annat särskilt anges. 

  2. Den som godkänner Villkoren för en Företagsperson ansvarar för att denne har rätt att binda Företagskunden som denne företräder till dessa Villkor. 

  3. Slutkunden som accepterar Villkoren, oaktat Privatperson eller Företagskund, garanterar att Slutkunden har erforderligt samtycke från samtliga ägare av Objektet att ingå Annonsavtalet. 


 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

  1. Svensk lag ska tillämpas på Boneos Annonsavtal och dessa Villkor. 

  2. Eventuella konflikter med anledning av Annonsavtalet ska i första hand lösas genom dialog. 

  3. Kan en tvist där Slutkunden agerar i egenskap av Privatperson avseende tillämpning eller tolkning av Boneos Annonsavtal, eller därmed sammanhängande frågor inte lösas genom dialog, förhandling och överenskommelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

  4. Kan en tvist där Slutkunden agerar i egenskap av Företagskund avseende tillämpning eller tolkning av Boneos Annonsavtal, eller därmed sammanhängande frågor inte lösas genom dialog, förhandling och överenskommelse ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.


 1. PERSONUPPGIFTER

  1. Boneo behandlar personuppgifter – både sådana som tagits emot från Slutkunden direkt och sådana som tagits emot från Mäklaren. Boneo är personuppgiftsansvarig för behandlingen för de syften som framgår i Boneos vid var tid gällande personuppgiftspolicy, tillgänglig på www.boneo.se. Där finns även de rättigheter som Slutkunden kan göra gällande i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

  2. Boneo har ett så kallat utgivningsbevis, vilket innebär att publicerad information i Boneos Sociala Kanaler omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen (1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). På grund av grundlagsskyddet sker viss behandling och publicering av personuppgifter med stöd av utgivningsbeviset. Det innebär att vissa personuppgifter som Boneo publicerar inte omfattas av GDPR och således, baserat på utgivningsbeviset, kan publicera innehåll i Annonser även efter den tidpunkt då Annonsens försäljningssyfte har upphört. Mer information finns tillgänglig i Boneos vid var tid gällande personuppgiftspolicy, tillgänglig på www.boneo.se


KONTAKTUPPGIFTER BONEO

Adress

Malmskillnadsgatan 29
c/o Wework
111 57 Stockholm

Telefon: 08 - 446 02 88

Epost: info@boneo.se