Integritetspolicy

Policy för behandling av personuppgifter

Introduktion

På Boneo värnar vi om din integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvariga samlar in och använder persondata och hur den hanteras på denna webbplats enligt gällande lagar och förordningar såsom (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

För behandlingen av kunders, säljares och spekulanters personuppgifter enligt denna integritetspolicy är Boneo AB personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter finns på Boneo.se.

Viktiga begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende när du använder vår webbplats utgöra personuppgifter.

Med behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annan som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Boneo ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data.

Användare är en fysisk, levande person som använder vår webbplats boneo.se.

Vilken information samlar vi in om dig?

För att du som användare bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan vår hantering av både personuppgifterna du lämnar till oss och de vi samlar in vid användande av webbsidan.

 • För att driva webbplatsen boneo.se

  För att driva vår verksamhet på boneo.se behöver vi använda cookies för att hålla reda på sessioner, spara din sökhistorik och komma ihåg inställningar du gjort. Den tekniska informationen omfattar även webbläsare, operativsystem, IP-nummer, cookies och tokens. Om du har godkänt platstjänster på din enhet samlar vi in uppgifter om din geografiska position. När du använder vår webbplats lagrar vi cookies för statistiska ändamål. Cookies hjälper oss att anpassa vårt innehåll och därmed kunna förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.

  Rättlig grund: Samtycke och Intresseavvägning

 • Öppna och hantera konto

  Du väljer själv att öppna konto hos oss för att kunna skapa och spara sökningar mm. Vi sparar därvid följande personuppgifter: förnamn, efternamn, adress, postnummer, ort, e-post, telefon.

  Rättslig grund: Samtycke

 • Bokning av mäklare via ”Hitta mäklare” och Mäklaroffert

  Du väljer själv att använda offertjänsten sparar därvid följande personuppgifter: förnamn, efternamn, adress, postnummer, ort, e-post, telefon.

  Rättslig grund: Samtycke

 • Genomförande av bostadsannonsuppdrag och andra tjänster

  Vi använder oss av säljare och köpares personuppgifter för att kunna genomföra annonsuppdrag och uppfylla våra avtalsmässiga förpliktelser gentemot mäklare.

  Rättslig grund: Samtycke och Avtal

 • Avtal och fakturering

  Om du utnyttjar våra tjänster samlar vi in uppgifter för att vi skall kunna ingå nödvändiga avtal och möjliggöra för oss att få betalt för dessa tjänster.

  Rättslig grund: Avtal

 • Kundvård- och support

  Vi använder oss av dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, bokningar och intresseanmälningar.

  Rättslig grund: Avtal och samtycke

 • Annonser och reklam

  Vi levererar annonser och reklam på boneo.se och arbetar med samarbetspartners för detta.

  Rättslig grund: Samtycke och Intresseavvägning

 • Nyhetsbrev och erbjudanden t ex via e-post, SMS och andra kanaler. Vi behandlar personuppgifter som förnamn, efternamn, e-post.

  Rättslig grund: Samtycke

 • Rekrytering

  Vi använder personuppgifter för att hantera och administrera arbetsansökningar, om du söker arbete hos oss. Vi samlar då in personuppgifter som förnamn, efternamn, e-post, samt information du tillhandahåller via ansökningshandlingar

  Rättslig grund: Samtycke

Vad används uppgifterna till?

Boneo behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All data används och behandlas för att tillhandahålla, fullfölja åtaganden, utföra och förbättra Boneos tjänster till dig som kund/besökare.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för ändamålet av behandlingen. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Dina personuppgifter behandlas av våra personuppgiftsbiträden, det vill säga företag och leverantörer som hjälper oss att leverera vår tjänst till dig t ex utskick, fakturering, tilllhandahålla IT-system och liknande. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter. Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter endast om det krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Boneos rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Samarbetspartners

Boneo samarbetar med olika leverantörer och kan därför erbjuda kompletterande produkter eller tjänster.

Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering.

För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter) samt vid problem i ett ärendehanteringssystem.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU /EES men kan även komma att överföras till länder utanför EU/ESS. Om vi överför dina personuppgifter till länder utanför EU/ESS kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur skyddas dina uppgifter?

Boneo och våra personuppgiftsbiträden skyddar dina personuppgifter genom tekniska, organisatoriska och avtalsmässiga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst.

Cookies

Boneo använder cookies på webbsidorna. Cookies är en liten textfil från vår webbserver som lagras i din webbläsare.

Vad har du för rättigheter?

Nedan följer en sammanfattning av dina rättigheter. För fullständig information, se Dataskyddsförordningen.

 • Du har rätt att när som helst begära information om vilka Personuppgifter vi har behandlar om dig.
 • Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera Personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 • Du har alltid rätt att invända mot viss typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
 • Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller på fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
 • För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte Boneo bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta Boneo via integritet@Boneo.se eller med post till:

Boneo AB

Grev Turegatan 20

114 46 Stockholm

Vad behöver vi från dig?

För att vi ska kunna hantera ditt ärende på bästa sätt ber vi dig inkludera viss information när du kommer med din förfrågan till oss.

Vid förfrågan om rättelse, begränsning och invändning behöver du uppge för- och efternamn, mobil-/telefonnummer och e-mailadress för att vi ska kunna identifiera dig i våra system. Du behöver också uppge vilken uppgift du vill få rättad, vilken behandling du vill bli begränsad ifrån eller invänder dig emot.

Vid förfrågan om radering behöver du uppge för- och efternamn, personnummer, mobil-/telefonnummer och e-mailadress för att vi ska kunna identifiera dig i våra system.

Vid förfrågan om information (registerutdrag) behöver du uppge för- och efternamn, personnummer, mobil-/telefonnummer och e-mailadress för att vi ska kunna identifiera dig i våra system. Vi kommer sedan att ta kontakt med dig för att säkerställa din identitet.

Vid förfrågan om dataportabilitet behöver du uppge för- och efternamn, personnummer, mobil-/telefonnummer och e-mailadress. Vi behöver även veta hur du önskar motta sammanställningen av dina personuppgifter samt om dessa ska tillhandahållas annan aktör. Vi kommer sedan att ta kontakt med dig för att säkerställa din identitet.Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av Personuppgifter.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Boneo gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen. Om väsentliga förändringar görs, som kräver ditt samtycke, kommer vi att meddela dig.

Vad innebär det att Boneo innehar ett utgivningsbevis?

Webbplatsen boneo.se har att utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv. Detta innebär att webbplatsen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). En konsekvens av detta är att insamlade personuppgifter och personuppgifter publicerade på webbplatsen inte omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR). För att vi ska ha möjlighet att publicera bostadsinformationen och för att säkerställa att detta görs på ett ansvarsfullt sätt har Boneo ett utgivningsbevis.

Vårt utgivaransvar omfattar i huvudsak följande delar:

 • Uppgifter om bostaden (adress, position, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer mm)
 • Försäljningsuppgifter (priser, datum, statistik mm)
 • Namn och andra personuppgifter avseende aktuell mäklare

Delar av ovanstående information kan direkt eller indirekt hänföras till en fysisk person och är således personuppgifter. Med detta följer naturligtvis ett stort ansvar och gör därför hela tiden avvägningar avseende publicering av bostadsdata mot individers integritet.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy via integritet@boneo.se eller med post till

Boneo AB

Grev Turegatan 20

114 46 Stockholm

Ansvarig utgivare: Ylwa Karlgren

Ändringsdatum: 2019-09-25